Центр суспiльно-правових дослiджень


Пошук   
Перша сторінка Мапа сайту Контакти
 
Цивiльний кодекс
Господарський кодекс
Сiмейний кодекс
Податкове законодавство


Статистика

      Плакаты советских времен
       Оперативная полиграфия цифровая печать визиток
      Портативній мини-Тир РУБЕЖ-10
      Персональный настенный календарь


-
Факторинг як засіб фінансування під відступлення права вимоги

До недавнього часу таке поняття як “факторинг” зустріти можна було не часто, да і використовувалося воно в бізнесі не широко. І хоча договір факторингу укладався в межах банківських послуг, починаючи вже з 90-х років, законодавче регулювання як окремий і цілком самостійний інститут цивільного права він набув лише із прийняттям нового Цивільного кодексу України.  
   Визначається договір факторингу, або, як його ще називають, фінансування під відстулення права грошової вимоги, як договір, за яким одна сторона (фактор) передає або зобов´язується передати грошові кошти у розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов´язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).
   Чим обумовлене зростання популярності факторингових операцій? Відповідь на це запитання полягає не лише в їх законодавчому регулюванні, її потрібно шукати і в економічній сутності факторингу. Остання полягає в наданні фактором клієнту таких фінансових послуг, завдяки яким клієнт отримує ряд переваг і економічну вигоду, як от можливість покриття дефіциту обігових коштів, страхування і запобігання кредитних і валютних ризиків, перетворення дебіторської заборгованності у вільні грошові кошти, можливість безризикового надання контрагентам відстрочки платежу (адже саме там, де підприємства практикують надання товарних кредитів, не обійтися без факторингу); можливість збільшення об´ємів продажу товарів і надання послуг. Більш того, разом із фінансуванням клієнт може може розраховувати на допомогу фактора в управлінні дебіторською заборгованістю. Можливість передати цю функцію солідній фінансовій установі прямо передбачена як особливість факторингу в ЦК України і відіграє не останню роль у привабливості факторингу. В свою чергу фактор має можливість не лише розширити пелелік власних фінансових послуг, а й отримати від факторингових операцій непогані комісійні.
Класичний факторинг можна представити у вигляді такої схеми:
компанія укладає з фактором договір факторингу ↔
відгружає товари або надає послуги боржнику →
передає факторові документи, які засвідчують виконання цих дій →
фактор здійснює авансоване фінансування в розмірі до 90% від суми дебіторської заборгованності →
боржник розраховується із фактором →
фактор передає решту грошових коштів клієнтові

Після того, як з´ясовано економічний зміст фінансування під відступлення грошової вимоги, з´ясуємо які правові нюанси потрібно знати клієнтові, факторові і боржнику аби безперешкодно досягти тих наслідків, на які вони розраховують, укладаючи договір факторингу.
Перше, на що звертається увага, ознайомлюючись з цим фінансовим інструментарієм, - зв´язок факторингових операцій із таким відомим цивільному праву інститутом як цесія (заміна кредитора у зобов´язанні), адже в своїй основі факторинг спирається саме на принципи цесії. Отже, при уладанні, зміні, розірванні, і оспорюванні договору факторингу сторони можуть керуватися як спеціальними нормами глави 73 ЦК України, так і загальними нормами щодо цесії, якщо вони ним не суперечать.

Обираймо вид факторингу

Стаття 1077 ЦК України пропонує 2 класичні види факторингу:
1. За першим видом безпосередньо відбувається фінансування клієнта під відступлення права грошової вимоги.
2. За другим видом факторингу відступлене право грошової вимоги виступає своєрідним засособом забезпечення грошового зобов´язання клієнта перед фактором (наприклад, за кредитним договором).
Але класифікувати факторингові операції можна не лише в залежності від мети їх здійснення, а й в залежності від того, чи володіє фактор правом регресу до клієнта.
За цією підставою договір факторингу поліляється на такі 3 види:
1. Безрегресний – фактор не має права зворотньої вимоги до клінта і самостійно несе всі ризики невиконання боржником відступленого грошового зобов´язання.
2. Регресний – фактор має право у разі порушення боржником зобов´язання звернутися з відповідною вимогою до клієнта.
3. З частковим регресом – ризик порушення боржником відступленого зобов´язання з оплати відгружених товарів або наданих послуг поділений між фактором і клієнтом.
Обрані сторонами види факторингу обов´язково мають знайти відображення в укладеному між ними договорі.

Не помиліться із контрагентом!

Зважаючи на числені переваги, які отримує клієнт і фактор, вступаючи у відносини фінансування під відступлення права грошової вимоги, договір факторингу може зацікавити багатьох. Проте ЦК України встановив первні вимоги до тих суб´єктів, які мають право укладати цей договір. А в разі порушення суб´єктного складу договір факторингу може бути визнаний недійсним. Отже, не помиліться із контрагентом.
Відповідно до закону:
          Фактором може бути (виключно):
1. Банк – для здійснення факторингових операцій він повинен мати банківську ліцензію, видану НБУ (обов´язково) і генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл НБУ – якщо мова йде про фінансування під відступлення грошової вимоги в іноземній валюті).
2. Інша фінансова установа – здійснення факторингових операцій можливе лише за наявності відповідного права, закріпленого в спеціальних законах, які регулюють діяльність цієї фінансової установи.
3. Фізічна особа – суб´єкт підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.
На сьогоднішній же день згідно чинного законодавства інші фінансові установи і фізособи-СПД не наділені правом на здійснення фінансування під відступлення права грошової вимоги. Відповідно, єдиною фінансовою установою, яка має право на здійснення факторингових операцій в якості фактора, в Україні є банк.

           Клієнтом може бути:
1. Фізична особа – суб´єкт підприємницької діяльності.
2. Юридична особа – суб´єкт підприємницької діяльності.
Висновок: факторингові операції доступні лише у сфері підприємницької діяльності.

Максимум уваги до предмету договору!

Відповідно до ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Сторонам договору потрібно звернути увагу на те, що предметом відступлення, під яке надається фінансування, може бути лише право грошової вимоги, а точніше кажучи – вимоги про передачу грошей в оплату поставлених товарів, виконаних робіт або наданих послуг (на відміну від цесії).
Аби уникнути зайвих непорозумінь і запобігти оспорюванню укладаємого договору, фактор і клієнт повинні дотримуватися ряду порад:
1. Визначити право грошової вимоги таким чином, щоб його можна було виокремити від інших аналогічних вимог. Тобто конкретизувати в договорі право грошової вимоги, що відступається – зазначити, відповідно до якої угоди, укладеної між клієнтом і боржником воно виникло (або має виникнути), за які товари (роботи, послуги) повинен розрахуватися боржник, вказати на строк здійснення платежу, його суму тощо). Якщо цього зроблено не буде, договір може бути визнаний неукладеним через відсутність посилання на його предмет.
2. Укладати договір лише щодо дійсної вимоги. Це означає, що в момент укаладання договору клієнт повинен бути впевненим, що право грошової вимоги, яке він відступає під фінансування, дійсно йому належить, і йому не відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати цю вимогу. Згідно статті 1081 ЦК України клієнт несе відповідальність перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не передбачено в договорі факторингу.
3. Пам´ятати, що існуюча між клієнтом і боржником домовленість щодо заборони відступлення права грошової вимоги або його обмеження жодним чином не впливає на право клієнта відступити цю грошову вимогу факторові. Інша річ, що в цьому разі клієнт не звільняється від відповідальності перед боржником за порушення домовленостей, а останній має повне право вимагати відшкодування збитків, яких він зазнає. Але пов´язані з цим вимоги до клієнта боржник не може пред´явити факторові – це своєрідна гарантія банкові, надана законодавцем.
4. Мати на увазі, що попереднє правило автоматично не свідчить про те, що наступне відступлення права грошової вимоги (здійснюване фактором) може мати місце попри домовленості із клієнтом. Відповідно до статті 1083 ЦК України наступне відступлення допускається лише за наявності посилання на це в договорі факторингу.

Пам´ятайте права і не забувайте про обов´язки

Основний обов´язок боржника – це здійснити платіж новому кредиторові – банківській установі. При цьому потрібно зауважити, що згідно статті 1081 ЦК України клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або неналежне виконання боржником свого обов´язку. Але якщо договір факторингу буде регресний або ж з частковим регресом, це правило не застосовується і, відповідно, діють договірні положення.
Для того, щоб боржник мав можливість гідним чином здійснити платіж, фактор і кредитор повинні повідомити його про заміну кредитора. ЦК України передбачає необхідність письмового повідомлення боржника про відступлення права грошової вимоги до фактора. При чому таке повідомлення повинно містити інформацію щодо того, яка грошова вимога підлягає виконанню (на підставі якого договору вона виникла, строк її виконання), а також названий фактор, якому має бути здійснено платіж. Зазначимо, що якщо боржник не буде належним чином повідомлений про заміну кредитора, він має право здійснити платіж клієнтові, і в цьому випадку буде повністю звільнений від свого обов´язку. Тож радимо сторонам факторингу обумовити в договорі, на кого (клієнта чи фактора) покладається обов´язок з надіслання письмового повідомлення боржнику.
Більш того, боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові дійсно мало місце, і якщо фактор не зробить цього, - боржник знов-таки має право здійснити платіж свому первісному  кредитору.
З´ясуємо права фактора на суми, отримані від боржника. Так, якщо договором передбачено фінансування клієнта шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги, то фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника, і клієнт не несе відповідальності, якщо виявиться, що ці кошти є меншими від суми фінансування.
Натомість, якщо відступлення права грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення виконання зобов´язання клієнта перед фактором, останній зобов´язаний надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує забезпечену правом грошової вимоги суму боргу клієнта. Проте договором можуть бути передбачені і інші умови. Якщо ж сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу, клієнт зобов´язаний сплатити факторові залишок боргу.
Кодексом передбачена низка положень, за допомогою яких боржник може захистити свої права і інтереси. Зокрема, якщо фактор пред´явить боржнику вимоги здійснити платіж, останій має право пред´явити до заліку свої грошові вимоги, які грунтуються на його договорі із клієнтом і виникли до отримання повідомлення про заміну кредитора.
На завершення, хотілося б застережити, що якщо клієнт не виконав свого обов´язку перед боржником або виконав його неналежним чином (наприклад, в наданих послугах був виявлений прихований недолік), то боржник має право вимагати від нього (а не від фактора) відповідної компенсації. Два виключення з цього правила дозволяють боржику звернутися вимогу безпосередньо до фактора: 1) якщо фактор не здійснив фінансування клієнта, хоча отримав платіж від боржника; 2) якщо фактор отримав кошти від боржника, здійснив фінансування клієнта, але в цей момент знав про порушення зобов´язань клієнта перед боржником.


Світлана Гавріна

Iнші статтi:

Гарантія гарантує надійність!  Далi

Новий Цивільний кодекс – вимога сьогодення  Далi

Возникновение права собственности на жилье по новому Гражданскому кодексу Украины  Далi

Посредников просьба не беспокоиться  Далi


Всi статтi

Версiя для друку  
 
Copyright © ЦСПД, 2004
© Розробка AMT, 2004
-